APC

درباره ما APC

ای پی سی (APC) هم یک شبکه است و هم یک موسسه. اعضای آن را گروه‌ها و افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت مستقل در کشورهای خود کار می‌کنند تا یک ماموریت مشترک را پیش ببرند: اینکه بتوانند سازمان‌ها را تقویت و جنبش‌های اجتماعی و فردی را حمایت کنند. به وسیله استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات (ICT)ها گروه‌های استراتژیک و مبتکری بسازند که به توسعه عدالت بشری، عدالت اجتماعی، فرآیندهای سیاسی مشارکتی و پایداری محیط کمک کند.