آرتیکل ۱۹

درباره ما آرتیکل ۱۹

آرتیکل ۱۹ برای جهانی که مردمانش بتوانند آزادانه از عقاید خود در فضای عمومی بدون ترس از تبعیض حرف بزنند تلاش می کند.ما برای دست یافتن به این اهداف و برای کاهش شکاف قانون و اجرای آن به صورت کشوری، منطقه ای و جهانی فعالیت می کنیم.ما همچنین برای ترویج رسانه های آزاد٬ افزایش دسترسی آزاد به اطلاعات٬ حمایت از خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر و مبارزه با فضای رو به کاهش جامعه مدنی و قرار دادن اصول حقوق بشر در بنیان فضای مجازی تلاش می کنیم.