(Greenpeace) گرین‌پیس

درباره ما (Greenpeace) گرین‌پیس

<p>آزمایشگاه بسیج صلح سبز برای سازمان صلح سبز جهانی و شرکایش فضای پویا و رو به رشدی فراهم می&zwnj;کند تا ابزارهای جدیدی برای تشویق شبکه&zwnj;های گسترده&zwnj;تری از رهبران و مردم در سراسر جهان پیش&zwnj;بینی، آزمایش و گسترش دهند و تهدیدهای متوجه به مردم و سیاره&zwnj;ی زمین را شکست دهند و بر آن&zwnj;ها پیروز شوند.</p>