(Greenpeace) گرین‌پیس

درباره ما (Greenpeace) گرین‌پیس

آزمایشگاه بسیج صلح سبز برای سازمان صلح سبز جهانی و شرکایش فضای پویا و رو به رشدی فراهم می‌کند تا ابزارهای جدیدی برای تشویق شبکه‌های گسترده‌تری از رهبران و مردم در سراسر جهان پیش‌بینی، آزمایش و گسترش دهند و تهدیدهای متوجه به مردم و سیاره‌ی زمین را شکست دهند و بر آن‌ها پیروز شوند.