ایران اسپات لایت

درباره ما ایران اسپات لایت

ایران اسپات لایت کانون آموزش تکنیکها و مهارتهای روزنامهنگاری تحقیقی منطبق براستانداردهای بین المللی با استفاده ازداده;های آماری؛ اسناد و مدارک معتبر و منابع انسانی قابل اعتماد است. مجموعه ای از: ویدیوهای آموزشی؛ پادکست ها؛ مصاحبه های حضوری؛ جزوههای آموزشی: روش های استفاده از دادههای آماری وامنیت اطلاعات؛ روش های تخصصی استفاده از اپلیکیشن ها و آی کلود و در نهایت انتشار گزارشهای تحقیقی بیطرفانه از مفاسد اقتصادی و اجتماعی.