Rory Peck Trust

درباره ما Rory Peck Trust

موسسه روری پک تنها سازمانی است که به حمایت، امنیت و رفاه گردآوران آزاد خبر در همه جای دنیا اختصاص دارد. اهداف اصلی ما ارائه کمک عملی و حمایت از گردآوران آزاد خبر و خانواده‌های آنها در همه جای دنیاست، تا اسم و رسم آنها ارتقا یابد، امنیت و رفاه بهتری داشته باشند، و آزادانه و بدون هیچ ترسی از حقوق خود حمایت کنند. با اینکه ما در لندن مستقر هستیم، به طور جهانی کار می‌کنیم، با شبکه‌ای از همکاران بین‌المللی و محلی برای ارائه آموزش و پشتیبانی. موسسه روری پک در سال ۱۹۹۵ به یاد روری پک، فیلمبردار آزاد، بنا نهاده شد که در سال ۱۹۹۳ در مسکو کشته شده بود. این موسسه کاملا مستقل است و متکی بر کمک‌های شرکت‌ها، تراست‌ها، بنیادها و افراد برای ادامه کار خود است.