ویتنس (WITNESS)

درباره ما ویتنس (WITNESS)

ویتنس (WITNESS) استفاده از ویدیو و تکنولوژی را برای هرکس و در هرجا برای حمایت و دفاع از حقوق بشر ممکن می سازد. ما از طریق همکاری و نوآوری، میلیون‌ها انسان را به مهارت‌ها و ابزارهای مستندسازی مؤثر و اخلاقی بدرفتاری، بازگویی روایت های شخصی، حمایت از عدالت و ایجاد تغییرات ماندگار مجهز می کنیم. با بیش از دو دهه تجربه  کاری در محل تلاقی حقوق بشر و فن آوری های ویدیویی، منابع و روشهای ما بر پایه دانش و درس‌هایی که از کارمندان، شرکا و متحدان خود در سراسر جهان آموخته ایم بنا شده است.