ویتنس (WITNESS)

درباره ما ویتنس (WITNESS)

>ویتنس (WITNESS) استفاده از ویدیو و تکنولوژی را برای هرکس و در هرجا برای حمایت و دفاع از حقوق بشر ممکن می سازد. ما از طریق همکاری و نوآوری، میلیون ها انسان را به مهارت ها و ابزارهای مستند  سازی مؤثر و اخلاقی بدرفتاری، بازگویی روایت& های شخصی، حمایت از عدالت و ایجاد تغییرات ماندگار مجهز می کنیم. با بیش از دو دهه تجربه ی کاری در محل تلاقی حقوق بشر و فن آوری های ویدیویی، منابع و روشهای ما بر پایه ی دانش و درس هایی که از کارمندان، شرکا و متحدان خود در سراسر جهان آموخته ایم بنا شده است.