ویتنس (WITNESS)

درباره ما ویتنس (WITNESS)

ویتنس (WITNESS) استفاده از ویدیو و تکنولوژی را برای هرکس و در هرجا برای حمایت و دفاع از حقوق بشر ممکن می‌سازد. ما از طریق هم‌کاری و نوآوری، میلیون‌ها انسان را به مهارت‌ها و ابزارهای مستند سازی مؤثر و اخلاقی بدرفتاری، بازگویی روایت‌های شخصی، حمایت از عدالت و ایجاد تغییرات ماندگار مجهز می‌کنیم. با بیش از دو دهه تجربه‌ی کاری در محل تلاقی حقوق بشر و فن‌آوری‌های ویدیویی، منابع و روش‌های ما بر پایه‌ی دانش و درس‌هایی که از کارمندان، شرکا و متحدان خود در سراسر جهان آموخته‌ایم بنا شده است.