کمپين‌های گرايش‌های جنسی و هويت‌های جنسيتی

درباره ما کمپين‌های گرايش‌های جنسی و هويت‌های جنسيتی

اين کمپین برای تمام کسانی است که می خواهند در جهان تغييری ایجاد کنند و در راستای پذيرش و برابری در چارچوب الگوهای سنتی نمی‌گنجند. اين افراد همجنسگرايان زن و مرد، دوجنسيتیها و ترنس‌جندرها هستند ولی شامل کسانی نيز می‌شود که در چارچوب کلیشه از آنچه که يک زن يا مرد را میسازد نمیگنجند: کوييرها، افراد میانجنسيتی، افرادی که برچسبهای فرهنگ خودشان به آنها خورده يا افراد دگرجنسگرای که از بازنمايیهای جنسيتی احساس ستم میکنند. اين کاری است جمعی که صدها کنشگران در اطراف جهان در آن دخيل هستند.